𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝑯𝒐̀𝒏 𝑹𝒐̂̀𝒏𝒈 – “𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒊𝒎 𝒄𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈” 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 𝑽𝒂̂𝒏 Đ𝒐̂̀𝒏

01/07/2022 Sơn Hà Group 0

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝑯𝒐̀𝒏 𝑹𝒐̂̀𝒏𝒈 – “𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒊𝒎 𝒄𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈” 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 𝑽𝒂̂𝒏 Đ𝒐̂̀𝒏 👍 Theo chủ trương đầu tư được cấp, khu công […]